Tại sao phải triển khai DDCI ?

 23/11/2023

Bộ chỉ số DDCI là giải pháp hiệu quả thúc đẩy năng lực điều hành cấp Sở, ngành, Địa phương vì những nguyên nhân chính sau đây:

Hơn 2.000 doanh nghiệp “chấm điểm” sở, ngành, UBND cấp huyện

 14/11/2023

Bộ chỉ số DDCI có 8 chỉ số thành phần đối với khối sở, ban, ngành gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động và hiệu lực; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; Vai trò của người đứng đầu. Đối với khối UBND cấp huyện ngoài 8 chỉ số tương tự như trên bổ sung thêm chỉ số thứ 9 là Tiếp cận đất đai.