HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI PHIẾU KHẢO SÁT DDCI HÀ TĨNH

 23/11/2021

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI PHIẾU KHẢO SÁT DDCI HÀ TĨNH

Lưu ý:

- Đề nghị DN, HTX, HKD khi trả lời phiếu khảo sát thực hiện theo hướng dẫn dưới đây  để đảm bảo kết quả khảo sát chính xác.

- Để khảo sát đạt kết quả tốt nhất, Hiệp hội khuyến nghị lãnh đạo DN, HTX, HKD và các thành viên chủ chốt (trưởng phòng/cán bộ quản lý của các bộ phận chuyên môn hoặc người có am hiểu về lịch sử, hoạt động sản xuất, kinh doanh) cùng tham gia vào quá trình trả lời các câu hỏi theo hướng dẫn khảo sát.

- Hỗ trợ cho DN/HTX/HKD đã cung cấp thông tin trả lời phiếu khảo sát: Doanh nghiệp:  đồng/DN; Hợp tác xã:    đồng/HTX; Hộ kinh doanh:     đồng/HKD.

A. Hướng dẫn trả lời phiếu khảo sát trực tuyến qua website: https://ddcihatinh.vn

1. DN, HTX, HKD truy cập vào website: https://ddcihatinh.vn, chọn mục "Khảo sát"

2. Lựa chọn đối tượng được đánh giá "Sở, ban, ngành" hoặc "Địa phương"

- Mục "Sở, ban, ngành" dùng để khảo sát các sở, ban, ngành thuộc tỉnh như: Sở Kế hoạch và đầu tư; Cục thuế tỉnh; Sở Tài nguyên và môi trường; Bảo hiểm xã hội tỉnh,…

- Mục "Địa phương" dùng để khảo sát các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

3. Nhập mã khảo sát vào mục "Mã khảo sát"

Mỗi DN, HTX, HKD được lựa chọn là mẫu khảo sát được Hiệp hội cấp cho 01 mã khảo sát (qua tin nhắn điện thoại/qua thư). Người trả lời phiếu khảo sát sử dụng mã khảo sát đã được cấp và nhập vào mục "Mã khảo sát" để xác định danh tính của người trả lời phiếu. (Lưu ý: DN, HTX, HKD không tiết lộ mã khảo sát đã được cấp cho người khác)

Sau khi nhập mã khảo sát, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về DN, HTX, HKD tương ứng với mã khảo sát. Người trả lời phiếu đối chiếu lại các thông tin. Nếu có sai sót về thông tin của DN, HTX, HKD thì người trả lời phiếu tạm dừng trả lời, liên hệ lại với Hiệp hội (qua số điện thoại/ email) để được hỗ trợ.

4. Sau khi nhập mã khảo sát và đối chiếu thông tin là chính xác, người trả lời phiếu bắt đầu tham gia khảo sát:

- Người trả lời phiếu lựa chọn huyện, thành phố, sở, ban, ngành mà DN, HTX, HKD đã tiếp xúc, giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong năm 2021 theo danh sách có sẵn tại mục "Lựa chọn sở ban ngành/ huyện, thành phố đánh giá"; (Lưu ý: Không trả lời đối với các cơ quan nhà nước mà DN, HTX, HKD không tiếp xúc, giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong năm 2021).

- 01 phiếu khảo sát chỉ dùng để đánh giá về 01 sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Trong mỗi phiếu có 02 phần:

+ Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Phần này bao gồm 10 chỉ số thành phần, mỗi chỉ số thành phần gồm 02 câu hỏi trắc nghiệm (tiêu chí). Mỗi câu hỏi có 04 phương án trả lời. DN, HTX, HKD tích chọn vào phương án mà mình lựa chọn. Mỗi câu hỏi chỉ được lựa chọn 01 phương án trả lời duy nhất.

+ Phần trả lời câu hỏi về các khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, DN, HTX, HKD có thể trả lời hoặc không trả lời phần này.

5. DN, HTX, HKD ấn vào mục "Gửi phiếu khảo sát", hệ thống sẽ hiển thị các tuỳ chọn:

- Nếu DN, HTX, HKD có nhu cầu tiếp tục tham gia khảo sát về các huyện, thành phố, sở, ban, ngành khác thì Người trả lời phiếu lựa chọn các huyện, thành phố, sở, ban, ngành mà mình có tiếp xúc, giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong năm 2021 nhưng chưa được khảo sát để trả lời theo hướng dẫn phía trên (Lưu ý: Người trả lời phiếu không phải nhập lại mục "Mã khảo sát" và mục "Nhập thông tin nhận kinh phí hỗ trợ khi khảo sát")

- Nếu DN, HTX, HKD đã khảo sát xong thì ấn vào mục "Kết thúc khảo sát" trên bảng tuỳ chọn và kết thúc việc khảo sát.


Vui lòng chọn theo loại đơn vị để thực hiện khảo sát!