So sánh chỉ số DDCI

So sánh chỉ số giữa các sở ban ngành/ địa phương
So sánh chỉ số giữa các năm