Giới thiệu chung

 23/11/2021

Mục đích

- Mục đích chung: Phát huy vai trò, trách nhiệm điều hành các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Hà Tĩnh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
- Mục đích cụ thể:
+ Tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị. Kêu gọi tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đóng góp xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước;
+ Trên cơ sở kết quả DDCI, nghiên cứu giải pháp để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) những năm tiếp theo.

Yêu cầu

- Việc khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được thực hiện với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực về những vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm trong quá trình tiếp xúc, làm việc với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã. Bộ câu hỏi DDCI hàng năm phải được nghiên cứu, cập nhật để phù hợp với Bộ tiêu chí đánh giá PCI.
- Quá trình điều tra, khảo sát phải được tiến hành một cách nghiêm túc, khoa học. Kết quả khảo sát phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan, minh bạch; đảm bảo bảo mật về danh tính doanh nghiệp tham gia khảo sát.
- Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác điều tra, khảo sát, ưu tiên phương pháp khảo sát trực tuyến nhằm tăng tính chính xác, khách quan, rút ngắn thời gian khảo sát.