DDCI của

Sở Giáo dục và đào tạo

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

3 / 17

DDCI 2021 Điểm số

84.89

DDCI 2021 Xếp loại

Rất tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Giáo dục và đào tạo
Tiêu chí Năm 2021 2023
8.42 -
7.44 -
9.78 -
7.76 -
7.58 -
9.66 -
8.39 -
8.21 -
Điểm số DDCI 84.89   70.72  
Xếp hạng 3  / 17 3  / 17